50,000
ߔes2-16-9
1R 27.7m2
40,000
ߔesc2-12-9
1R 28.8m2
45,000
ߔes^2-25-33
2DK 48.6m2
32,500
ߔesc1-21-7
1R 23.1m2
35,000
ߔes1-21-1
2K 27.2m2
ߔesE^ӁE AP 1R ߔes{EOEc AP 1R ߔesE^ӁE MS 2DK ߔes{EOEc MS 1R ߔesԁE^E^n AP 2K